Õhusaasteload

Õhusaasteload ja nende taotlemine

Koostame keskkonnaloa õhusaaste eriosade ehk õhusaastelubade taotlusi ja aitame õhusaasteloa taotlemisel. Aitame ka õhusaaste registreeringutaotluste esitamisel.

Pakume kompleksset teenust, mis sisaldab nii kohapeal heiteallikate kindlaks tegemist, kogu vajaliku dokumentatsiooni koostamist (õhusaasteloa taotlus, LHK projekt, hajuvuskaardid, vajadusel mõõtmiste korraldamine), Keskkonnaametiga suhtlemist keskkonnaloa taotlemisel ning vajadusel vajaliku abitabeli koostamist saastetasude edaspidiseks deklareerimiseks.

Samuti võimaldame soovi korral kogu hilisema keskkonnaalase aruandluse haldusteenust st esitame teiepoolsete lähteandmete alusel nii teie ettevõtte keskkonnaaalaseid kvartalideklaratsioone kui ka aastaaruandeid.

Omame kogemust väga erineva tegevusvaldkonna saastelubade koostamisel. Eriti põhjalikult oleme viimastel aastatel tegelenud metallitööstuste saastelubade taotlemisega.

Õhusaasteloa vajaduse määrab keskkonnaministri määrus „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“. Õhusaasteluba on vaja väga erinevateks tegevusteks.

Näiteks on õhusaasteluba kohustuslik:

  • kui ettevõttes kasutatava põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel on 1 MWth või suurem;
  • veisekasvatusel, kui piimalehmade kohtade arv on 300 või enam ning seakasvatusel, kui nuumsigade kohtade arv on 1000 või enam;
  • kui lenduvate orgaaniliste ühendite heide on 0,5 tonni või enam ehk kõigi suuremate värvitöökodade (metallitööstused, puidutööstused jms) puhul;
  • kui tahkete osakeste heide on üle 1 tonni ehk kõik tolmu tekitavad allikad (abrasiivpuhastus, erinevad puistekaupade laadimisprotsessid, kaevandused, purustid jms);
  • kui lämmastikoksiidide heitkogus on üle 0,3 tonni (lämmastikoksiidide heide kaasneb näiteks erinevate metallilõikeprotsessidega nagu gaasi- ja plasmalõikus);
  • kui osooni heitkogus on üle 1 kg (osoon eraldub näiteks UV kuivatusprotsesside kasutamisel).
Scroll to Top