KESKKONNALUBADE TAOTLUSED

Koostame keskkonnalubade taotlusi, aitame suhtluses keskkonnaalaste ametkondadega ning täidame teie eest keskkonnaalaseid aruandeid.

Meie teenused

Õhusaasteload

Koostame keskkonnaloa õhusaaste eriosade ehk õhusaastelubade taotlusi ja aitame õhusaasteloa taotlemisel. Aitame ka õhusaaste registreeringutaotluste esitamisel.

Veeload

Pakume kompleksset teenust, mis sisaldab kogu vajaliku dokumentatsiooni koostamist (veeloa taotlus, vajadusel veeproovide võtmine), Keskkonnaametiga suhtlemist keskkonnaloa taotlemisel.

Jäätmeload

Koostame keskkonnaloa jäätmete eriosa ehk jäätmeloa taotlusi ja aitame jäätmeloa taotlemisel. Samuti aitame koostada jäätmekäitleja registreeringutaotlusi.

Kompleksload

Kompleksloa taotluste koostamisel, sh komplekslubade muutmistaotluste puhul, omame kogemust mitmete loataotluste esitamisel läbi uue KOTKAS infosüsteemi. Koostame ka kompleksloa lisana esitatavaid lähteolukorra aruandeid.

Scroll to Top